Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Dân chủ, nhân quyền – Mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt NamQĐND - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho thấy: Con đường cách mạng theo Chủ nghĩa Mác- Lê-nin đi từ giành độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, thống nhất đất nước, đến xây dựng xã hội theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trước hết là do công lao học hỏi, nghiên cứu phát hiện của Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào thời kỳ đầu thế kỷ XX, tư tưởng dân chủ và quyền con người còn rất mới mẻ đối với các dân tộc thuộc địa, nhưng đã là một trong những “lực hấp dẫn” Nguyễn Ái Quốc tìm đến phương Tây. Thiên tài trí tuệ của Nguyễn Ái Quốc không chỉ thể hiện ở sự nhạy cảm đối với những vấn đề chính trị mới của thời đại, trong đó có cách mạng XHCN và cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa… mà Người còn sớm nhận thức được những giá trị chung của loài người, trong đó có quyền con người. Trong bài trả lời phỏng vấn một nhà thơ Liên Xô - Ô-xip Man-đen-xtam, năm 1923, Nguyễn Ái Quốc kể lại: "Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái... Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy...(vì vậy) tôi quyết định tìm cách đi ra nước ngoài”[1].
Trong "Tuyên ngôn độc lập", năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng trích dẫn lại Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ - năm 1776; Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp - năm 1789, và suy ra một chân lý mới có ý nghĩa thời đại, đó là: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”[2]. Có thể xem đây là quyền tự nhiên của các dân tộc, không phân biệt lớn- nhỏ, phát triển hay chậm phát triển. Với Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ vừa là tiền đề, vừa là điều kiện tiên quyết của chế độ dân chủ, quyền công dân và quyền con người. Có thể nói, tư tưởng giành độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, tạo tiền đề cho quyền con người của các dân tộc thuộc địa là đóng góp lớn lao nhất cho tư tưởng nhân loại trong thế kỷ XX.
Lịch sử đã ghi nhận, ngay sau khi cách mạng thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước ta đã tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội; thành lập chính phủ; xây dựng và ban hành Hiến pháp, hình thành cơ sở chính trị, pháp lý của Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; các quyền công dân và quyền con người của nhân dân ta được tôn trọng, bảo vệ. Hiếm có một cuộc cách mạng nào, một đảng chính trị nào lại có thể đồng thời làm được những công việc lớn lao, phức tạp - xây dựng chế độ dân chủ, hệ thống chính trị quốc gia chỉ trong vòng một năm như cuộc cách mạng của dân tộc ta. Có thể nói từ đây, nền tảng của chế độ dân chủ, nhà nước pháp quyền, các quyền công dân và quyền con người của chế độ ta đã được tạo dựng vững chắc và trở thành một mục tiêu nhất quán của cách mạng Việt Nam trên 70 năm qua (1945-2013).
Không phủ nhận rằng, do hoàn cảnh lịch sử và sai lầm về nhận thức lý luận, một số quyền công dân và quyền con người của nhân dân đã bị hạn chế. Chẳng hạn như sai lầm giáo điều trong việc học tập kinh nghiệm của nước ngoài, hạn chế vai trò của chính quyền nhân dân, vai trò của pháp chế trong cải cách ruộng đất; hay bệnh chủ quan duy ý chí, như xóa bỏ các thành phần kinh tế tư nhân, xóa bỏ kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường trong thời kỳ xây dựng xã hội XHCN sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng (1975-1986). Những sai lầm khuyết điểm này đã được Đảng ta phát hiện trong Đại hội VI (1986), Đại hội được xem là sự kiện khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.
Là chế độ tôn trọng con người, trước khi trở thành thành viên của Liên hợp quốc (ngày 20-9-1977), Việt Nam đã tự nguyện gia nhập nhiều công ước về Luật Nhân đạo quốc tế (về nội dung cũng mang tính nhân quyền) như “Công ước Giơ-ne-vơ về bảo vệ thường dân trong chiến tranh” (gia nhập năm 1957), “Công ước Giơ-ne-vơ về đối xử với tù nhân trong chiến tranh” (gia nhập năm 1957)… Trước khi đổi mới, vào năm 1982, Việt Nam đã gia nhập hai Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đó là “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị” (năm 1966) và “Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa” (năm 1966).
Các Cương lĩnh 1991 và 2011 của Đảng ta đều khẳng định: Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ; Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Các quyền và tự do cơ bản của mọi người được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ.
Đối với Đảng và Nhà nước ta, quyền làm chủ trực tiếp của người dân luôn được quan tâm. Chỉ thị của Đảng (Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18-2-1998 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở), đã quy định quyền của mọi người dân ở cơ sở được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hằng ngày của nhân dân tại cơ sở… Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành Pháp lệnh Bảo đảm quyền được biết, được bàn, được kiểm tra và quyết định những vấn đề kinh tế, xã hội của người dân ở các cơ sở. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý của phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Trên lĩnh vực quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là: “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và trong từng chính sách phát triển… tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội… giúp đỡ mọi thành viên xã hội, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương…” . Để bảo đảm hành lang pháp lý cho các hoạt động của cơ quan nhà nước và công dân, nhiều bộ luật, luật sửa đổi và luật mới được ban hành dựa trên các nguyên tắc: Tôn trọng con người, quyền con người; Dân chủ XHCN; Nhà nước pháp quyền XHCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm quốc gia, Việt Nam đã nội luật hóa các công ước quốc tế mà mình đã tham gia. Có thể dẫn ra những luật sau: Luật Bảo vệ sức khỏe người dân (1989), Luật Giáo dục (1998), Luật Đất đai (2003), Luật Bảo hiểm xã hội (2006), Luật Phòng, chống HIV/AIDS (2006), Luật Phòng, chống tham nhũng (2005), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2007), Luật Bình đẳng giới (2011)... 
Ở tất cả các quốc gia, chế độ dân chủ và bảo đảm quyền con người là một quá trình lịch sử. Đơn giản vì dân chủ và quyền con người là thành quả sự phát triển tổng hợp của xã hội, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời còn chịu sự tác động của các yếu tố lịch sử, văn hóa dân tộc. Ở nước ta cũng như vậy, trong mỗi thời kỳ lịch sử, nhận thức của Đảng, trình độ phát triển kinh tế và dân trí được nâng cao từng bước, bởi vậy dân chủ và quyền con người cũng từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó, một thực tế chính trị ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới cho thấy: Quan điểm về dân chủ và quyền con người luôn có sự  khác biệt nào đó và những lực lượng chính trị cường quyền, cực đoan  luôn lợi dụng điều này để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Đây là một khó khăn, thách thức mà mọi quốc gia, trong đó có nước ta, phải vượt qua.
Hiến chương của Liên hợp quốc và các công ước quốc tế về quyền con người luôn xem quyền dân tộc tự quyết, xem vai trò của các nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người là yếu tố quan trọng, cơ bản nhất trong việc bảo đảm quyền con người. Đảng và Nhà nước ta cũng luôn ý thức rằng, bảo đảm quyền con người phải dựa trên pháp luật và nhà nước pháp quyền. Chính vì vậy mà Đảng và Quốc hội ta đã quyết định sửa đổi Hiến pháp 1992. Một trong những nội dung quan trọng trong lần sửa đổi này là đưa nội dung về vai trò, ví trí của quyền con người vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nếu như trong Hiến pháp 1992, quyền con người chỉ được quy định trong một điều (Điều 50) và được đặt ở Chương V, thì trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, quy định về quyền con người được đặt ở Chương II, hình thành chương: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Chương này được đặt ngay sau Chương I “Chế độ chính trị”.  Trong Chương II, các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế văn hóa và xã hội, bao gồm cả những quyền mới như quyền về môi trường, quyền hiến tặng tạng… đã được ghi nhận đầy đủ. Điều này không chỉ thể hiện rõ nhận thức của Nhà nước ta về tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mà còn thể hiện khả năng của Đảng và Nhà nước ta “cập nhật” những thành quả sự phát triển của quyền con người của cộng đồng quốc tế. Đồng thời với việc sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội Việt Nam cũng đang sửa đổi nhiều luật, nhằm bảo đảm có hiệu quả hơn các quyền công dân và quyền con người.
Không phủ nhận rằng, hiện nay xã hội ta còn nhiều vấn đề bất cập liên quan đến bảo vệ quyền con người, chẳng hạn như sự phân hóa giàu nghèo; tình trạng quan liêu, tham nhũng chưa bị đẩy lùi,… nhưng không thể phủ nhận được rằng, ở nước ta chế độ dân chủ, quyền công dân và quyền con người là một thành quả của sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Tôn trọng và bảo đảm quyền con người thuộc bản chất của chế độ ta, đồng thời là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam.
                                                                      
                                                                        THÀNH NAM – PHƯƠNG ANH

27 nhận xét:

 1. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đang từng bước xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Tuy nhiên vấn đề dân chủ, nhân quyền là những vẫn đề nhạy cảm, trừu tượng. Dân chủ và nhân quyền của mỗi quốc gia phụ thuộc vào luật pháp của nước đó nữa. Nên lâu nay bọn phản động hay lợi dụng vấn đề này để gây rối, lên án chế độ. Nhưng xuyên suốt cách mạng Việt Nam là xây dựng xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Dân chủ và nhân quyền" có gì là trừu tượng đâu bạn, thế này nhé dân chủ là người dân được làm chủ trong mọi việc nhưng theo sự chỉ đạo tập trung thống nhất ý kiến quần chúng nhân dân của Đảng Nhà nước, nhân quyền là quyền của con người cái này thì khỏi phải nói rôi!

   Xóa
 2. Các phía thiếu thiện chí với Việt Nam thường vu cáo này nọ vì những động cơ khác nhau. Dân chủ, nhân quyền là quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước Việt Nam từ trước đến nay mà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thì chúng tìm mọi cách xuyên tạc hướng đi của chúng ta là sai là không đạt được cái đích đấy để lừa gạt dụ dỗ mọi người đi theo lối đi mà chúng vạch ra, nếu thực hiện được điều đó đất nước này sẽ bị diệt vong một sớm một chiều vậy nên mọi người phải thật sự tỉnh táo nhé!

   Xóa
 3. Nỏ khi nào Việt Nam coi nhẹ dân chủ, nhân quyền. Chỉ có cái tên phá hoại cứ đâm bị thóc chọc bị gạo đặt điều cho Việt Nam. Đất nước phải có quyền độc lập và có luật pháp chứ. Cứ kẻ nào vi phạm pháp luật lại lấy cớ là đấu tranh cho dân chủ là không được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thì công việc của lũ rận chó là như thế mà, chúng không làm thì lấy cái gì mà đổ vào mồm, các cụ có câu đói cho sạch rách cho thơm nghĩa là dù có chết đói đi chẳng nữa cũng vẫn phải đứng thẳng lưng mà hiên ngang giữa tròi đất và không làm gì phụ long người!

   Xóa
 4. Chỉ thấy mấy cái đài bên ngoài cứ chõ mồm vào việc nhà người khác. Sao nó không lý giải với lại giải trình vụ nghe trộm, nhòm trộm của chính phủ Mỹ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác như thế. Chuyện mình không lo lại lo đi can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác. Vô lý đùng đùng ra

   Xóa
  2. Dân chủ nhưng phải có giới hạn chứ không phải dân chủ tức là muốn làm gì thì làm. Bên ngoài, người ta nói khơi khơi kích động, chứ ở nước người ta thì luật quy định chặt chẽ.
   Ai không tỉnh là nhầm lẫn ngay

   Xóa
  3. Thì các bên không thiện chí họ nói xấu ta là chuyện bình thường.
   Cái chính là người Việt Nam lại đứng về phía bên ngoài để chống Việt Nam kìa.
   Dù là nhận thức sai hay là gì đi chăng nữa thì cũng cần nói cho họ hiểu.

   Xóa
  4. Chuyện này phương Tây vẫn làm từ trước đấy Chuối Củ, nên bà con không ai lạ gì.
   Thực ra, những người mang danh đấu tranh cho dân chủ hiện nay chỉ là một nhóm vì lợi ích kinh tế của bản thân. Họ nhận tài trợ từ bên ngoài để làm kinh phí, thỉnh thoảng cãi nhau về chia chác tiền...

   Xóa
 5. Lắm nước phương Tây chỉ nghĩ cách lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để bóp méo sự thật về nước ta. Trong khi đó ở nước ta vấn đề này luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Chẳng có Nhà nước nào ở cái thời đại toàn cầu hóa này mà dám o ép dân chúng để cho cộng đồng Quốc tế lên án cả. Việt Nam cũng vậy cả thôi. Chẳng có đất nước nào thời đại nay mà có cái kiểu áp bức man di mọi rợ nữa. Việc có những vấn đề bên lề trong thực hiên chính sách pháp luật và điều hành bộ máy Nhà nước thiếu minh bạch chỉ là còn do lạc hậu và nhiều yếu tố khác mà thôi chứ không xuất phát từ học thuyết tạo nên bản chất chế độ. Đảng vẫn luôn chú trọng làm sao để bảo đảm được quyền của con người một cách đầy đủ nhất. Nhưng thật đáng tiếc là bên cạnh những nỗ lực của Đảng và Nhà nước thì lại có những kẻ mang danh dân chủ và tiếm danh nhân dân để vu cáo nước ta vi phạm dân chủ nhân quyền này nọ...

  Trả lờiXóa
 6. Bác Hồ chúng ta sinh ra đã thấy cảnh đất nước lầm than, nhân dân thì bị áp bức sống như con vật nên người mới ra đi tìm đường cứu nước, cứu khổ cho nhân dân. Nếu chúng ta đọc các tác phẩm của Nam Cao hay Vũ Trọng Phụng thì sẽ thấy được sự thật về xã hội cũ mà thôi. Đấy là những sự bế tắc mà ai cũng hiểu được là khó mà qua được. Ở cái xã hội mà con người không còn gì để mà bấu víu cũng như không còn cái gì để mà hy vọng. Họ chỉ biết đến cày như trâu để nộp thuế mà thôi. Vì vậy sự ra đời của Nhà nước chúng ta là một thành quả cách mạng làm cho đất nước thoát khỏi được ách áp bức của thực dân và đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân. Trong từng giai đoạn tuy do chủ quan duy ý chí và có những nhận định sai lầm nhưng Đảng và Nhà nươc chúng ta vẫn chú trọng để hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân. Làm cho đất nước chúng ta ngày càng thực sự văn minh và tiến bộ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NÓi rất hay, hai chữ Cần Kiệm cũng rất tuyệt, bạn có những suy nghĩ hay đấy cảm ơn đã bộc lộ cho mọi người thấy thực sự cái tâm của một người Việt Nam chính cống chứ không phải là lũ rận chủ nói nhăng nói quậy! cảm ơn bạn một lần nữa nhé bạn cần kiệm @ ạ!

   Xóa
 7. Cái mà nhân dân ta đã hi sinh biết bao xương máu để đấu tranh chính là độc lập dân tộc và tự do cho người dân, người dân có quyền tự quyết về đất nước mình về chính cuộc đời của mình với sự tự do. Chứ không còn phải chiu áp bức bóc lột bởi cường hào ác bá như thời phong kiến cũng như thời đế quốc đô hộ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng! là một công dân nước Việt Nam dân chủ cộng Hòa mình công nhận điều bạn ngochoang@ nói là hoàn toàn chính xác đấy! chúng ta đã có một cuộc sống hòa bình một cuộc sống các cụ ta hằng mơ ước thế nhưng chúng ta có quyền ước mơ về 1 cuộc sống tốt hơn nữa và chúng ta đang phấn đấu đi lên CNXH

   Xóa
 8. Nếu dưới chế độ Mỹ ngụy và trước đó là đế quốc Pháp phát xít nhật có tự do dân chủ cho nhân dân ta và thực sự làm cho đất nước ta phát triển giàu mạnh người dân ấm no hạnh phúc như bây giờ thì cũng chẳng cần phải có cuộc cách mạng nào cả, mục tiêu của cách mạng mà Đảng và bác Hồ hướng tới là sự tự do dân chủ nhân quyền và nó đã thành hiện thực

  Trả lờiXóa
 9. Cách mạng của Việt Nam gắn liền với tự do, độc lập, dân chủ, nhân quyền, điều đó đã được khẳng định qua thời gian. Hiện nay nhiều tổ chức ngầm không chính thức và các nguồn tin tức từ những trang mạng phản động cố gắng truyền bá tư tưởng sai đường lối, tư tưởng của nhà nước ta gây ảnh hưởng xấu đến một bộ phận người dân, ý định làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên thiết nghĩ âm mưu đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nếu cả dân tộc tin vào con đường mà chúng ta đã chọn là đi lên CNXH.

  Trả lờiXóa
 10. Chúng ta đã tham ra rất nhiều các công ước quốc tế về quyền con người, chúng ta thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quốc tế về đảm bảo dân chủ nhân quyền trên tinh thần tôn trọng luật pháp nước nhà. Ấy thế mà Mỹ ở một nơi rất xa xôi lại đi nghe mấy chú dân chủ cuội, mấy thằng phản động mà đưa ra những dự luật đi ngược lại với tinh thần hợp tác vừa qua của hai nước. Không hiểu những người ấy đang ở thời buổi nào rồi mà còn có những suy nghĩ thiển cận như thế chứ

  Trả lờiXóa
 11. Cứ cử một đoàn làm việc của Liên Hiệp Quốc sang Việt Nam để đánh giá tình hình thực hiện tự do, dân chủ, nhân quyền xem sao. Lúc đó cả thế giới sẽ có cái nhìn khách quan hơn về Việt Nam chúng ta vì đó chính là động lực, là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta hướng tới, chúng ta luôn tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quyền đó. Đấy là sự thật hiển nhiên

  Trả lờiXóa
 12. Với cái mục tiêu xuyên suốt như thế này chúng ta sẽ thực sự trở thành một xã hội công bằng dân chủ văn minh và khi ấy người dân sẽ không còn phải lo nghĩ gì cả về cuộc sống cũng như về vấn đề rận hay chấy, và khi mọi thứ đúng như dự đoán thì các bác rận chủ thật nghiệp hoàn toàn, ngày ấy đang tới gần!

  Trả lờiXóa
 13. Dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu đẹp, nước mạnh, phồn vinh là tiêu chí của Đảng vạch ra trong suốt chiều dài cách mạng. Dù lúc này, lúc kia bọn phản động lợi dụng vấn đề nhân, quyền, dân chủ hay tôn giáo để lên án chế độ, nói xấu Đảng nhưng xuyên suốt quá trình cách mạng là XHCN, không có gì có thể thay đổi được mục tiêu này.

  Trả lờiXóa
 14. Xây dựng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt con đường cách mạng của nhân dân Việt Nam. Dù khó khăn, thách thức đến đâu thì những mục tiêu đó cũng phải được thực hiện. Nhiều thế lục thù địch đang muốn xóa bỏ chế độ XHCN trên thế giới nhưng điều đó là không thể, vì niềm tin của nhân dân và sự định hướng cuả Đảng ta là sắt đá.

  Trả lờiXóa
 15. Đối với mỗi người dân Việt Nam mà nói, trong mỗi con người luôn mang tấm lòng biết ơn đối với Đảng, đối với Cách mạng. Những gì mà Đảng, nhà nước ta đã, đang và sẽ làm luôn hướng tới mục tiêu cao nhất đó chính là lợi ích và quyền lợi của nhân dân. Dân chủ, nhân quyền, đó là mục tiêu hàng đầu trong các chính sách phát triển của đất nước ta. Không phủ nhận rằng, hiện nay xã hội ta còn nhiều vấn đề bất cập liên quan đến bảo vệ quyền con người, chẳng hạn như sự phân hóa giàu nghèo; tình trạng quan liêu, tham nhũng chưa bị đẩy lùi,… nhưng không thể phủ nhận được rằng, ở nước ta chế độ dân chủ, quyền công dân và quyền con người là một thành quả của sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Tôn trọng và bảo đảm quyền con người thuộc bản chất của chế độ ta, đồng thời là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. chỉ có những kẻ thiểu năng, những kẻ phản động, chống phá nhà nước mới phủ nhận lại điều đó.

  Trả lờiXóa
 16. Dân chủ và nhân quyền, đó là mục đích hành đầu và xuyên suốt trong quá trình lịch sử của Đảng và chính quyền nhân dân ta. Mọi chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước ta đều hướng đến lợi ích cao nhất cho nhân dân. Vậy mà hiện nay, một số thế lực phản động, chống phá nhà nước ta, đang thực hiện các âm mưu, thủ đoạn nhằm vào vấn đề này. Bọn chúng tuyên truyền các luận điệu sai trái, xuyên tạc các chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước ta. Gây bức xúc trong nhân dân và chia rẽ nội bộ dân tộc, mất đoàn kết. Đó là một nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến an ninh quốc gia. vì vậy, chúng ta cần nhiều hơn nữa các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn một cách kịp thời.

  Trả lờiXóa
 17. Với mục tiêu xuyên suốt và lâu dài, đó chính là tự do và nhân quyền. Đảng và nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các chính sách, đường lối, tất cả nhằm phục vụ cho lợi ích của nhân dân một cách tốt nhất. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó, khi trên thực tế, các chính sách của Đảng và nhà nước ta đã góp phần làm cho kinh tế nước ta phát triển một cách mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải thiện một cách đáng kể. các lợi ích của nhân dân được chú trọng. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng đó của chính quyền thì chúng ta không có lý do gì mà không tin tưởng vào Đảng, vào nhà nước cả.

  Trả lờiXóa
 18. Mục tiêu của chúng ta rất rõ. Xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, đan chủ văn minh. Nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Đây không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược. Mỗi một thế hệ cán bộ đều phải thấm nhuần và thực hiện tốt mục tiêu này. Mỗi một người dân có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ những thành quả các mạng của đất nước.

  Trả lờiXóa